Frågor till Samverkarnas medlemmar

Hej alla!

Ni medlemmar har nu möjlighet att vara med och påverka arbetet i Landbygdsgruppen i framtiden. Utvecklingsgrupperna i Örebro träffas regelbundet tillsammans med ordföranden i landsbygdsnämnden samt personal på landsbygdsenheten. Ibland medverkar även andra politiker och/eller tjänstemän från kommun, region eller länsstyrelse. Ibland äger träffarna rum i rådhuset och ibland ute hos någon av de medverkande utvecklinggrupperna. Senast hölls ett möte i Östernärke och härnäst träffas gruppen i Ervalla.

Framförallt byter vi information och erfarenheter mellan utvecklingsgrupperna och vi framför också synpunkter och idéer till landsbygdsnämnden och landsbygdsenheten på dessa möten.
I gengäld får vi också information om saker som vi kan ha nytta av i vårt arbete.

I Landsbygdsgruppen för näringslivsutveckling i Örebro ingår följande utvecklingsgrupper på landsbygden i Örebro:
– Ervalla Bygdelag
– Samverkarna i Glanshammarsbygden
– Samverkarna i Östernärke
– Tysslinge Företagare

Den nytillträdda landsbygdsstrategen Lena Norrström har nyligen sammanställt några frågor för att kunna utvärdera arbetet i Landsbygdsgruppen.
Ju mer uttömmande svar, desto bättre blir utvärderingen – och desto tydligare blir det också hur vi kan jobba framåt.

Vi ska helst ta hjälp av våra medlemmar för att besvara frågorna så att svaren representerar er, men troligen känner inte alla till hur Samverkarna samverkar och samarbetar med andra utvecklingsgrupper på landsbygden i Örebro. Svara ändå så gott ni kan.

Senast den 10 november ska svaren ha lämnats in. Ni hittar frågorna via nedanstående länk, men det går också bra att svara på frågorna nedan via mail.

Länk till frågeformulär:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k0KpsjzgP06IhxwSGjoB5g95iNsqs8dLuGpCbLKqoN5UNzQ2RExNVEVKMEtNTFVPNUM4S05YQ1ZOMS4u

Frågor (kan besvaras i ett vanligt mail till lena.norrstrom@orebro.se:
(LBG = Landsbygdsgruppen för Näringslivsutveckling)

1. Vad har LBG för huvudsakligt syfte enligt dig/er företagarförening?

2. Tycker du att LBG uppnår sitt syfte idag? Varför? Varför inte?

3. Upplever du/ni att träffarna är till nytta för din verksamhet/medlemmarna i er företagarförening?

4. På vilket sätt är träffarna till nytta eller inte till nytta för din verksamhet/förening?

5. Skulle träffarna kunna utformas på ett bättre sätt? Hur?

6. Hur kan vi förbättra närvaron på träffarna?

7. Övriga kommentarer och reflektioner?

Tack för hjälpen!

/Bengt