Om personuppgifter, dataskydd, cookies och användarvillkor


Den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur bland annat företag får behandla personuppgifter. Det nya datalagringsdirektivet (GDPR – General Data Protection Regulation) ersatte då den tidigare Personuppgiftslagen (PuL).

Vår tolkning är att det skiljer sig lite i vad som gäller beroende på om det handlar om privatpersoner eller inte, men för enkelhetens skull tillämpar vi en och samma rutin rakt över för samtliga medlemmar, alltså privatpersoner, föreningar och företag – samt enskilda rörelser såväl som olika slags bolag. Detta innebär i praktiken att vi i många fall kommer begära medgivande trots att vi inte behöver göra så, vi hoppas dock att våra medlemmar har överseende med denna förenklade hantering. I andra fall får vi hantera samtycken separat och individuellt, men detta kan då ta lite längre tid.

Personuppgiftspolicy – Dataskydsspolicy

Vi tar din integritet på fullaste allvar.

Vi lagrar enbart sådan information om dig som är nödvändiga av tekniska eller lagstiftningsmässiga skäl.

Vi lagrar inte kortinformation.

Enligt EU-förordningen GDPR har du rätt att be oss korrigera och/eller radera all information om dig.

Vi kommer inte att sälja eller överlämna några som helst uppgifter om dig till tredje part utan ditt särskilda medgivande för just detta särskilda ändamål, bortsett det faktum att vi nyttjar en extern IT-tjänst för drift av e-post och websida. Vår leverantör Loopia omfattas däremot själva av GDPR vilket vi anser räcker för att tillvarata och värna den personliga integriteten.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och hantera framtida korrespondens, behöver vi lagra ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-post-adress samt information om ditt medlemsskap hos oss. Uppgifter måste också sparas för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Vi lagrar – av tekniska skäl – även viss information i form av cookies på din dator/telefon/surfplatta. Utöver detta, lagrar vi även, eller kan komma att lagra, viss anonymiserad information i form av besöksstatistik och liknande.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev medger du att vi databehandlar dina personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrevet till dig. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att avsluta din prenumeration.

Personuppgiftsansvar
Personuppgiftsansvarig är Samverkarna i Östernärke, 802417-4833, (OBS, här följer en personuppgift) c/o Per Fröberg. Åsbyviken 202, 715 92 Stora Mellösa. Du kan kontakta oss på dataskydd@samverkarna.se eller via vanlig post.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Dina personuppgifter
Vi vet hur viktigt det är med integritet och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter så att du känner dig säker på att uppgifterna är i säkert förvar. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsdirektivet GDPR.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in?
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss eller vi kontaktar dig, till exempel via e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter/kontaktuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ett medlemsskap.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster
När du använder tjänster på vår websida samlar vi in uppgifter för att du ska kunna använda tjänsterna. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid hantering av olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer som är involverade i ärendet, exempelvis andra användare med likartade problem eller behov eller förslag på personer som kan hjälpa till att lösa en frågeställning. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga dessa personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter.

Känsliga personuppgifter
Samverkarna behandlar inga känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter avses uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter samt biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Vår rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
Vi behandlar alla personuppgifter lagenligt. Det förekommer ofta att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtal/medlemsskap, via samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. Behandling av dina personuppgifter sker också för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande redovisning.

Lagringstider
Vi sparar aldrig dina personuppgifter länge än vad som krävs för ändamålet med behandlingen. Vi sparar alla personuppgifter som vi behöver för fullgörande av våra uppdrag gentemot dig som medlem, i vår medlemsdatabas. Dessa uppgifter sparas så länge du är medlem och max tre månader därefter, om du inte särskilt begär att vi raderar dessa, då sker detta så snart så är praktiskt möjligt.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter i vårt system för e-postutskick så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Säkerhet
Vi och våra personuppgiftsbiträden skyddar dina personuppgifter genom en kombination av främst organisatoriska lösningar. Samtliga våra system som hanterar personuppgifter är skyddade av åtkomstsystem. Anställda hos oss samt våra personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa vår interna it- och informationssäkerhetspolicy.

Utlämning av personuppgifter
Vi använder oss av en externa leverantör av e-post och webhosting. Hos dessa lagras och hanteras personuppgifter och detta innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören att betrakta som vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Dina rättigheter
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du:

1. Ansöker om medlemsskap
2. Lämnar skriftligt samtycke
3. Anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Återkallande av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket, detta sker så snart så är praktiskt möjligt.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Registerutdraget lämnas på begäran men du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska vara personligt undertecknad.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifter om dig i vissa fall ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam.

Om cookies

Hos de som besöker vår nya websida kan det innebära att det placeras sk cookies på deras datorer för att de olika tjänsterna ska kunna fungera. Om man sedan loggar in med sina användaruppgifter kommer ännu fler cookies placeras på datorn. Inga av dessa cookies kan på något sätt knytas till några enskilda individer, endast IP-adresser och i förekommande fall enskilda datorer.

Cookies är en datafil med text som sparas i din webbläsare. Dessa cookies lagras inte permanent på din dator, utan finns bara i webläsarens minne under besöket på webbplatsen och en begränsad tid därefter. Information om de cookies som lagrats på din dator finns att ta del av i din webläsares inställningar under avdelningen sekretess.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Samverkarna sparar ingen personlig information via cookies, och kan inte heller spåra information om våra besökare via lagrade cookies.

Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för användande av funktioner på www.samverkarna.se och är väldigt enkelt och generellt formulerade vilket innebär att de kan komma att behöva justeras under tid. Denna version är uppdaterad den 180518.

Generellt gäller att skribent/användare/medlem måste ta hänsyn till det regelverk inom GDPR som reglerar skyddet av personuppgifter och tar till vara den personliga integriteten, i detta fall främst på Internet.

Detta innebär t ex att i de fall en medlem i Samverkarna publicerar en personuppgift i samband med en planerad aktivitet skall denna personuppgift utan anmodan raderas omedelbart efter att aktiviten genomförts. Det kan t ex gälla kontaktuppgifter i samband med en loopis, eller andra personuppgifter i liknande sammanhang.

En annan viktig lagstiftning gäller upphovsrätten och därmed rätten till både text och bild, vilket innebär att det kanske inte är tillåtet att använda annans text och bild hur som helst. Ofta kan det komma att behövas ett medgivande av upphovsrättsinnehavaren för att publicera skyddat material.

Därutöver finns det lagstiftning som reglerar förtal, diskriminering, olaga våldskildring och annat som inte får publiceras enligt gällande lagstiftning avseende websidor utan utgivningbevis, som ju www.samverkarna.se är.

Samverkarna tillämpar därutöver en trivsel- och kvalitetspolicy för att www.samverkarna.se skall uppfattas som en trevlig och positivt laddad webplats. Detta bygger förvisso på subjektiva värderingar men om man bortser från rena olagligheter vill vi att det ska vara en saklig, trivsam och stimulerande ton med ett trevligt språkbruk.

Varje skribent/användare/medlem skall själv tillse att denne inte bryter mot någon lagstiftning vid publicering av något via www.samverkarna.se. Samtidigt förbehålles rätten av administratör att utan föregående avsering redigera texter/poster som kan anses bryta mot någon lag, alternativt mot Samverkarnas egen trivsel- och kvalitetspolicy.