Två nya medlemmar i Samverkarnas styrelse 2021

Samverkarna har med anledning av pandemin hållit sitt första digitala årsmöte via plattformen Zoom då 10 st medlemmar deltog trots avsaknad av traditionell kaffe med smörgåstårta.

Årsmötet valde om Bertil Andersson till ordförande på ett år. Åsa Ödman valdes om som ledamot samtidigt som två nya styrelsemedlemmar valdes in. Ny ledamot är tidigare suppleanten Tomas Jennebo medan suppleanterna Meta Fagerström och Linda Eriksson är helt nya i styrelsen.

Hans Johansson, Caroline Tysell och Tomas Dahl sitter kvar som ledamöter ett år till liksom Torbjörn Olsson som har ett år kvar som suppleant efter val vid årsmötet 2020.

Till revisorer utsågs på nytt Magnus Lagergren och Ove Åkesson för en tid av två respektive ett år. Som revisorssuppleant valdes Kerstin Gustavsson på ett år.

Till valberedning Lennart Carlsson och Bo Åkerling för en tid av ytterligare ett år.

På årsmötet beslutades även om nya stadgar för föreningen. Dessa stadgar kommer slutligen fastställas vid ett extra årsmöte som sedan tidigare är planerat och kallat till den 23 mars.
Vid detta extra årsmötet behandlas även några punkter som bordlades vid det ordinarie årsmötet:

§6b) Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret

§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

I samband med det extra årsmötet kommer styrelsen dessutom att konstituera sig.

Styrelsen för Samverkarna 2021 ser i nuläget ut som följer:

Ordförande: Bertil Andersson – Galleri O och Aj Min Rygg
Vice ordförande. Hans Hans Johansson – Firma Hans Johansson

Ledamot: Åsa Ödman – Vinöns Kultur- och Hembygdsförening och Hjälmarfrukt
Ledamot: Tomas Jennebo – Stenskott Productions och Sjöräddningssällskapet
Ledamot: Carro Tysell – Ströms Catering
Ledamot: Thomas Dahl – Höre Bi och Boskap

Suppleant: Meta Fagerström – Bagatelle
Suppleant: Linda Eriksson – Gillamassage
Suppleant: Torbjörn Olsson – Upphandlingskonsulten

Revisor: Magnus Lagergren
Revisor: Ove Åkesson
Revisorsuppleant: Kerstin Gustavsson

Valberedning: Lennart Carlsson
Valberedning Bo Åkerling